bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn

Sunday, February 28, 2016

is de recht-vaardiging van de oprichtingsformaliteiten overbodig. De vergadering is dus gerechtigd lenen om te beraadslagen en kan dus geldig beslissen over haar agenda. De bestuurders/zaakvoerder(s) (commissaris, indien van toepassing) hebben schrif¬telijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van de algemene verga¬dering en haar agenda, ze verzaken aan formele oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533/268 van het W. Venn. Deze verklaring blijft gehecht aan de notulen van de algemene vergadering. [Variant: wanneer de oproepingsformaliteiten gerechtvaardigd moeten worden:II.

De vergadering is op regelmatige manier bijeengeroepen, overeenkomstig de wet en de statuten, te weten:-  voor houders van aandelen aan toonder, door aankondigingen in de volgende kranten:Belgisch Staatsblad van . . . (datum);De Streekkrant van . . . en . . . (data);Financieel Economische Tijd van . . . en . . . (data);De bewijsexemplaren worden neergelegd bij het bureau. –        voor aandelen op naam door aangetekende brieven die verstuurd zijn op . . . en . . . (data).

Tegenwoordig of vertegenwoordigd op deze vergadering zijn de aandeelhouders die houder zijn van het volgende aantal aandelen: . . . aandelen op een totaal van . . . aandelen. ]III Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/vennoten hebben zich geschikt naar de krediet voorwaarden om op deze vergadering toegelaten te worden. IV.

Alle aandeelhouders/vennoten hebben vijftien dagen voor de vergadering kun¬nen kennis nemen van de volgende stukken: de jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, de lijst van de effecten die de portefeuille van de vennootschap uitmaken en de lijst van de vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort.

Vaststelling van de geldigheid van de vergaderingDe stemopnemer(s) heeft (hebben) deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.