Archive for the ‘Uncategorized’ Category

is de recht-vaardiging van de oprichtingsformaliteiten overbodig. De vergadering is dus gerechtigd lenen om te beraadslagen en kan dus geldig beslissen over haar agenda. De bestuurders/zaakvoerder(s) (commissaris, indien van toepassing) hebben schrif¬telijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van de algemene verga¬dering en haar agenda, ze verzaken aan formele oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533/268 van het W. Venn. Deze verklaring blijft gehecht aan de notulen van de algemene vergadering. [Variant: wanneer de oproepingsformaliteiten gerechtvaardigd moeten worden:II.

De vergadering is op regelmatige manier bijeengeroepen, overeenkomstig de wet en de statuten, te weten:-  voor houders van aandelen aan toonder, door aankondigingen in de volgende kranten:Belgisch Staatsblad van . . . (datum);De Streekkrant van . . . en . . . (data);Financieel Economische Tijd van . . . en . . . (data);De bewijsexemplaren worden neergelegd bij het bureau. –        voor aandelen op naam door aangetekende brieven die verstuurd zijn op . . . en . . . (data).

Tegenwoordig of vertegenwoordigd op deze vergadering zijn de aandeelhouders die houder zijn van het volgende aantal aandelen: . . . aandelen op een totaal van . . . aandelen. ]III Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/vennoten hebben zich geschikt naar de krediet voorwaarden om op deze vergadering toegelaten te worden. IV.

Alle aandeelhouders/vennoten hebben vijftien dagen voor de vergadering kun¬nen kennis nemen van de volgende stukken: de jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, de lijst van de effecten die de portefeuille van de vennootschap uitmaken en de lijst van de vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort.

Vaststelling van de geldigheid van de vergaderingDe stemopnemer(s) heeft (hebben) deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.

De tweede vergadering heeft het recht om de balans definitief vast te stellen. 387. De algemene vergadering kan ook zelf haar persoonlijke lening vergadering schorsen. 388. Artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat alleen de raad van bestuur de bevoegdheid heeft tijdens de zitting de beslissing m. b. t. de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging leningen doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene ver¬gadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarreke¬ning definitief vast te stellen.

2. Mogelijkheid tot verdaging389. Het bestuur kan beslissen de jaarvergadering te verdagen wanneer door onenig¬heid tussen de aandeelhouders/vennoten of omdat veel aandeelhouders/vennoten afwe¬zig zijn, de jaarrekening niet goedgekeurd werd of wanneer zij vrezen dat dit zal gebeuren. De beslissing moet niet gemotiveerd zijn. 390. De bestuurders of zaakvoerders die op de jaarvergadering aanwezig zijn, moeten aan de voorzitter vragen de vergadering te onderbreken. De bestuurders of zaakvoerders delen deze beslissing mee aan de voorzitter van de algemene vergadering. Deze laatste verklaart dan dat de zitting uitgesteld is. Dit uitstel mag maximaal drie weken bedragen. 391. Er moeten nieuwe oproepingen gebeuren om de algemene vergadering te laten plaatsvinden drie weken nadat de vergadering verdaagd werd. De agenda moet minstens de punten bevatten van de vergadering die werd verdaagd.

goedkeuring jaarrekening, bestemming van de winst). stemrecht wordt toegekend aan de naakte eigenaar;<3^ VoorbeeldIndien het beslissingen betreft die de waarde van het aandeel zelf kunnen aantas¬ten (b. v. kapitaalverhoging, statutenwijziging). 259. Het verdient aanbeveling dezelfde regels toe te passen als bij de aandelen in onverdeeldheid (art. 461 W. Venn. ) en bijgevolg de rechten te schorsen tot één persoon (de vruchtgebruiker of de naakte eigenaar) is aangewezen. D. Inpandgeving van aandelen260. Wanneer de aandelen in pand werden gegeven, blijft de schuldenaar gerechtigd om de algemene vergadering bij te wonen en daar te stemmen. De schuldeiser (pand¬houder) kan niet deelnemen aan de vergadering, maar hij moet wel het nodige doen om de schuldenaar een toegangsbewijs te bezorgen (door b. v. de depotformaliteit na te leven). E. Beslag op aandelen261. Indien beslag werd gelegd op de aandelen, mag de schuldenaar toch deelnemen aan de algemene vergadering. 2. 2. De vertegenwoordiging van aandeelhouders262. In de wet werd uitdrukkelijk voorzien dat aandeelhouders zich op de algemene vergadering mogen laten vertegenwoordigen en bij volmacht hun stem mogen uitbren¬gen. Bijgevolg kan een aandeelhouder zijn vertegenwoordiger naar de algemene verga¬dering sturen, voorzien van een geldige schriftelijke volmacht. 263. Krachtens het principe van de statutaire vrijheid mogen de statuten de vertegen-woordiging en het stemrecht per volmacht lenen regelen en bijvoorbeeld voorschrijven dat een aandeelhouder of vennoot enkel door een andere aandeelhouder of vennoot mag vertegenwoordigd worden (zie model hfdst. 3 in deel 4). 264. De statuten van een NV kunnen dit recht om bij volmacht te stemmen niet uitsluiten; ze kunnen ook de machtiging geven om te stemmen per brief. 265. De statuten van een BVBA kunnen de vertegenwoordiging door volmacht ver-bieden. 266. In de CVBA en geld nodig CVOA wordt het aan de statuten overgelaten om de vertegen-woordiging door volmacht al dan niet te voorzien en een concrete regeling uit te werken. 2. 3. Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen267. Zowel de raad van bestuur, de zaakvoerders als de commissaris van een NV, Comm. VA of BVBA zijn verplicht om de algemene vergadering bij te wonen. De aandeelhouders/vennoten hebben immers het recht om hen te interpelleren. 268. De bestuurders en commissarissen hebben toegang tot de algemene vergadering van een CVBA en CVOA, ook al zijn ze geen vennoot.