Dit uitstel maakt alle genomen beslissingen ongedaan

Tuesday, January 12, 2016

De tweede vergadering heeft het recht om de balans definitief vast te stellen. 387. De algemene vergadering kan ook zelf haar persoonlijke lening vergadering schorsen. 388. Artikel 555 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat alleen de raad van bestuur de bevoegdheid heeft tijdens de zitting de beslissing m. b. t. de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging leningen doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene ver¬gadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarreke¬ning definitief vast te stellen.

2. Mogelijkheid tot verdaging389. Het bestuur kan beslissen de jaarvergadering te verdagen wanneer door onenig¬heid tussen de aandeelhouders/vennoten of omdat veel aandeelhouders/vennoten afwe¬zig zijn, de jaarrekening niet goedgekeurd werd of wanneer zij vrezen dat dit zal gebeuren. De beslissing moet niet gemotiveerd zijn. 390. De bestuurders of zaakvoerders die op de jaarvergadering aanwezig zijn, moeten aan de voorzitter vragen de vergadering te onderbreken. De bestuurders of zaakvoerders delen deze beslissing mee aan de voorzitter van de algemene vergadering. Deze laatste verklaart dan dat de zitting uitgesteld is. Dit uitstel mag maximaal drie weken bedragen. 391. Er moeten nieuwe oproepingen gebeuren om de algemene vergadering te laten plaatsvinden drie weken nadat de vergadering verdaagd werd. De agenda moet minstens de punten bevatten van de vergadering die werd verdaagd.