kwijting van geld nodig bestuurders en commissaris

Monday, December 14, 2015

goedkeuring jaarrekening, bestemming van de winst). stemrecht wordt toegekend aan de naakte eigenaar;<3^ VoorbeeldIndien het beslissingen betreft die de waarde van het aandeel zelf kunnen aantas¬ten (b. v. kapitaalverhoging, statutenwijziging). 259. Het verdient aanbeveling dezelfde regels toe te passen als bij de aandelen in onverdeeldheid (art. 461 W. Venn. ) en bijgevolg de rechten te schorsen tot één persoon (de vruchtgebruiker of de naakte eigenaar) is aangewezen. D. Inpandgeving van aandelen260. Wanneer de aandelen in pand werden gegeven, blijft de schuldenaar gerechtigd om de algemene vergadering bij te wonen en daar te stemmen. De schuldeiser (pand¬houder) kan niet deelnemen aan de vergadering, maar hij moet wel het nodige doen om de schuldenaar een toegangsbewijs te bezorgen (door b. v. de depotformaliteit na te leven). E. Beslag op aandelen261. Indien beslag werd gelegd op de aandelen, mag de schuldenaar toch deelnemen aan de algemene vergadering. 2. 2. De vertegenwoordiging van aandeelhouders262. In de wet werd uitdrukkelijk voorzien dat aandeelhouders zich op de algemene vergadering mogen laten vertegenwoordigen en bij volmacht hun stem mogen uitbren¬gen. Bijgevolg kan een aandeelhouder zijn vertegenwoordiger naar de algemene verga¬dering sturen, voorzien van een geldige schriftelijke volmacht. 263. Krachtens het principe van de statutaire vrijheid mogen de statuten de vertegen-woordiging en het stemrecht per volmacht lenen regelen en bijvoorbeeld voorschrijven dat een aandeelhouder of vennoot enkel door een andere aandeelhouder of vennoot mag vertegenwoordigd worden (zie model hfdst. 3 in deel 4). 264. De statuten van een NV kunnen dit recht om bij volmacht te stemmen niet uitsluiten; ze kunnen ook de machtiging geven om te stemmen per brief. 265. De statuten van een BVBA kunnen de vertegenwoordiging door volmacht ver-bieden. 266. In de CVBA en geld nodig CVOA wordt het aan de statuten overgelaten om de vertegen-woordiging door volmacht al dan niet te voorzien en een concrete regeling uit te werken. 2. 3. Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen267. Zowel de raad van bestuur, de zaakvoerders als de commissaris van een NV, Comm. VA of BVBA zijn verplicht om de algemene vergadering bij te wonen. De aandeelhouders/vennoten hebben immers het recht om hen te interpelleren. 268. De bestuurders en commissarissen hebben toegang tot de algemene vergadering van een CVBA en CVOA, ook al zijn ze geen vennoot.